POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych Użytkowników Sklepu jest Sprzedawca, tj. Health Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-418) przy ulicy Aleja Tadeusza Kościuszki 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591687, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7331348663 oraz numer REGON 363225580.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 3. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów.
 5. Założenie Konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów wymienionych w pkt. 4.

 

Zakres zbierania danych

 1. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, w celu założenia Konta oraz podczas wypełniania formularza Zamówienia Użytkownik podaje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP.
 2. W przypadku dokonywania płatności za Towary prezentowane na stronach Sklepu przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Użytkownik podaje numer konta lub karty płatniczej. Dane pozyskane przez Administratora w związku z płatnościami przechowywane są w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach.
 3. Oprócz danych określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Administrator uzyskuje podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu następujące dane:
 4. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, tzw. informacje logowania – podczas korzystania ze sklepu serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryn.
 5. pliki Cookie (ciasteczka) – gdy Użytkownik odwiedza witrynę Sklepu, do jego komputera wysyłany jest co najmniej jeden plik typu Cookie (mały plik zawierający ciąg znaków – w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki). Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości usług świadczonych elektronicznie poprzez poznawanie preferencji Użytkowników.

 

Cel gromadzenia danych

 1. Wszystkie gromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy Sprzedaży.
 2. W trakcie Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu rejestracyjnym Użytkownik oświadcza w myśl postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Sklepie, a także innych wysłanych przez Administratora w imieniu własnym lub na zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy Rejestracji, w tym także po zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę Usług.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników, tj. te zawarte w formularzu rejestracyjnym, a także inne uzyskane podczas korzystania z usług Sklepu, są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustaw oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zakres podmiotów, które mają dostęp do przetwarzanych danych, jest ograniczony. Wszystkie te osoby posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych, a także związanie są obowiązkiem zachowania poufności.

Udostępnianie i aktualizacja przetwarzania danych osobowych

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sklepu, a zwłaszcza prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 2. Żądanie wstrzymania przetwarzania danych przez Użytkownika potraktowane będzie jako usunięcie Konta.
 3. W celu zmiany lub uzupełnienia informacji podanych we wniosku rejestracyjnym należy dokonać edycji Konta Użytkownika.