POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa przetwarzania danych – w zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu:

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

 • w celu marketingu bezpośredniego,

 • w celach analitycznych i statystycznych,

 • w celu badania satysfakcji klienta.

Podanie danych:

 • jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy (np. w przypadku umowy newslettera).

Skutek niepodania danych – w zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu, na przykład otrzymywania newslettera,

 • brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy,

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych Użytkowników Sklepu jest Sprzedawca, tj. Health Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-008) przy ulicy Drewnowska 77 A.3.07, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591687, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7331348663 oraz numer REGON 363225580.

 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów.

 5. Założenie Konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów wymienionych w pkt. 4.

 Zakres zbierania danych

 1. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, w celu założenia Konta oraz podczas wypełniania formularza Zamówienia Użytkownik podaje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP.

 2. W przypadku dokonywania płatności za Towary prezentowane na stronach Sklepu przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Użytkownik podaje numer konta lub karty płatniczej. Dane pozyskane przez Administratora w związku z płatnościami przechowywane są w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach.

 3. Oprócz danych określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Administrator uzyskuje podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu następujące dane:

 4. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, tzw. informacje logowania – podczas korzystania ze sklepu serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryn.

 5. pliki Cookie (ciasteczka) – gdy Użytkownik odwiedza witrynę Sklepu, do jego komputera wysyłany jest co najmniej jeden plik typu Cookie (mały plik zawierający ciąg znaków – w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki). Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości usług świadczonych elektronicznie poprzez poznawanie preferencji Użytkowników.

 Cel gromadzenia danych

 1. Wszystkie gromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy Sprzedaży.

 2. W trakcie Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu rejestracyjnym Użytkownik oświadcza w myśl postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Sklepie, a także innych wysłanych przez Administratora w imieniu własnym lub na zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy Rejestracji, w tym także po zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę Usług.

 Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników, tj. te zawarte w formularzu rejestracyjnym, a także inne uzyskane podczas korzystania z usług Sklepu, są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustaw oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Zakres podmiotów, które mają dostęp do przetwarzanych danych, jest ograniczony. Wszystkie te osoby posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych, a także związanie są obowiązkiem zachowania poufności.

Udostępnianie i aktualizacja przetwarzania danych osobowych

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sklepu, a zwłaszcza prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

 2. Żądanie wstrzymania przetwarzania danych przez Użytkownika potraktowane będzie jako usunięcie Konta.

 3. W celu zmiany lub uzupełnienia informacji podanych we wniosku rejestracyjnym należy dokonać edycji Konta Użytkownika.

Ciasteczka Cookies

Na stronie internetowej https://health-medica.pl/ używamy własnych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu: 

 1. utrzymywania koszyka i sesji Użytkownika; 

 2. zapamiętania wersji językowej oraz kraju dostawy; 

 3. zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas przyszedł); 

 4. zapamiętania danych wpisanych w formularzu zamówienia – forma dostawy i płatności, adres dostawy i adres do faktury; 

 5. zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki korzystania z Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies.

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Traking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newsletteru, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

Pliki cookies są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itp. – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Pliki cookies umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu. Co istotne, pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Zwracamy jednak szczególną uwagę na to, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie https://health-medica.pl/. Korzystając
z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. usunąć pliki cookies,

 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę
w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Mozilla Firefox;

 • Google Chrome;

 • Safari;

 • Opera;

 • Internet Explorer / Microsoft Edge”.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu