REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Szanowni Państwo,

1.03.2023 r. wchodzi w życie aktualizacja Regulaminu Sklepu internetowego https://health-medica.pl – wynikająca z potrzeby zmiany postanowień dokumentu, celem dostosowania ich do nowych przepisów prawa konsumenckiego.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Health Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-008) przy ulicy ul. Drewnowska 77 A.3.07, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591687, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7331348663 oraz numer REGON 363225580).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Health Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem sklepu internetowego https://health-medica.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Health Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania będą miały następujące znaczenie:

 1. Sklep – sklep działający pod adresem https://health-medica.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca sprzedaje Towary znajdujące się w jego ofercie.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, zmierzająca do założenia Konta Użytkownika, wymagana dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 4. Konto Użytkownika – przypisane do adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas Rejestracji, zawiera dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Użytkownika co do funkcjonalności Sklepu.
 5. Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie.
 7. Towar – Towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Kupującego, a Kupujący płaci lub zobowiązuje się do zapłaty ceny.
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów i Użytkowników.
 1. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. Sprzedawca – Health Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-008) przy ulicy ul. Drewnowska 77 A.3.07,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591687, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7331348663 oraz numer REGON 363225580.
 1. Kupujący – Użytkownik zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupującym może być zarówno Przedsiębiorca, jak i Konsument.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Klient na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD).
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające główne cechy świadczenia, tj. rodzaj i liczbę Towarów oraz inne dane wynikające z formularza, w tym cenę.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): MS IE 11, MS Edge 16, Mozilla Firefox 57, Chrome 63, Opera 49, iOS Safari 11, Android Browser 62, Chrome dla Android 62. Aby utworzyć Konto, dokonać zakupów w Sklepie i zapisać się na newsletter Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep https://health-medica.pl jest prowadzony przez Health Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-418) przy ulicy Drewnowska 77 A.3.07, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591687, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 7331348663 oraz numer REGON 363225580, e-mail: kontakt@health-medica.pl, telefon kontaktowy: 48 880 530 276
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze Sklepu https://health-medica.pl
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się bezpłatnie. Jedyne koszty ponoszone przez Użytkowników to koszty związane z realizacją Umowy Sprzedaży.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej przez Użytkowników ze Sklepem.
 6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupujących aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupujących Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Kupujących działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 214, z późn. zm.) ani nie zbywa Towarów leczniczych podmiotom będącym uczestnikami tego obrotu, w tym w szczególności aptekom ogólnodostępnym, punktom aptecznym, hurtowniom farmaceutycznym a także innym przedsiębiorcom.
 10. Sprzedający oświadcza, że wynik wyszukiwania rzeczy, uzyskany przy wykorzystaniu wyszukiwarki znajdującej się na stronie sklepu internetowego: https://health-medica.pl/ działa według trafności, co oznacza, że w wyniku wyszukiwania pojawiają są rzeczy, których nazwa lub opis zawierają słowo lub słowa (frazę), które osoba korzystająca z wyszukiwarki wpisała w wyszukiwarkę sklepu internetowego lub rzeczy, których nazwa lub opis są najbardziej trafne w odniesieniu słowa lub słów (frazy) wpisanej przez osobę korzystającą z wyszukiwarki.
 11. Sprzedający w każdym przypadku obniżenia ceny Towaru umieści na karcie danej rzeczy (obok informacji o obniżonej cenie) informację o najniższej cenie danej rzeczy, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W sytuacji, gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedający umieści na karcie danego Towaru również informację o najniższej cenie danej rzeczy, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania danego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżonej ceny.

 

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 4. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualny Login i Hasło, podaje swoje imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

§ 4 Składanie zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej https://health-medica.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” przy danym Produkcie prezentowanym w Sklepie. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. W przypadku braku rejestracji w Sklepie warunkiem realizacji Zamówienia jest wprowadzenie przez Użytkownika danych pozwalających na jego weryfikację. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu zapłaty.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 8. Następnie po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 5 Płatności

 1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Użytkownik może wybrać następujące płatności za Towar:                                                                                                                                                                                                                                                                  – przelew bankowy poprzez zewnętrzny serwis pośredniczący w przekazaniu płatności Przelewy24, obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu
  – kartą płatniczą (Visa, MasterCard) poprzez zewnętrzny serwis pośredniczący w przekazaniu płatności Przelewy24, obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  – płatność za pobraniem
 3. W przypadku wyboru płatności o jakiej mowa w §5 ust. 2, Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności.
 4. Użytkownik jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia wiążę się z obowiązkiem zapłaty ceny za zamówiony Towar.

 

§ 6 Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia, tj. skompletowania i przygotowania do wysłania jest określony przy sprzedawanym towarze i liczony jest od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy – przy płatności przelewem oraz za pośrednictwem serwisu pośredniczącego
  w przekazaniu płatności.
 2. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas Dostawy Towaru. Towar przesyłany jest do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Czas przesyłki uzależniony jest od realizacji usługi przez doręczyciela.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W dniu wysłania Towaru do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towaru.
 8. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny.
  W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.

 

§ 7 Rękojmia Niezgodność Towaru z umową – reklamacja Konsumenta oraz Klienta na prawach Konsumenta

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedającym i Konsumentem lub Klientem na prawach konsumenta zastosowanie mają postanowienia ustawy o prawach konsumenta.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
   2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Klientowi na prawach konsumenta, o którym Konsument lub Klient na prawach konsumenta, powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 3. Ponadto, aby Towar został uznany za zgodny z umową, musi:
   1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Klienta na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę jego charakter oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
     1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
     2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
     3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta o zawarciu umowy.
   3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Klient na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać
   4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi lub Klient na prawach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli Konsument lub Klient na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha rzeczy odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy rzeczy.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności rzeczy z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia.
 6. Jeżeli rzecz jest niezgodna z umową, Konsument lub Klient na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Klient na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Klient na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności rzeczy z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności danej sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności rzeczy z umową, wartość rzeczy zgodnej z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową.
 9. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę rzeczy oraz cel, w jakim Konsument lub Klient na prawach konsumenta go nabył.
 10. Konsument lub Klient na prawach konsumenta doręcza Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie na adres reklamacyjny.
 11. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji Klienta, lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, Klient zostanie poproszony (w formie pisemnej lub mailowej) o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy do Działu Zamówień.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Klient na prawach konsumenta z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. Sprzedający odmówił doprowadzenia rzecz do zgodności z umową na zasadach ustalonych powyżej;
   2. Sprzedający nie doprowadził rzecz do zgodności z umową, na zasadach określonych powyżej
   3. brak zgodności rzeczy z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić rzecz do zgodności z umową
   4. brak zgodności rzecz z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej;
   5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on rzeczy do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta.
 13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnej z Umową pozostaje do wartości rzeczy zgodnej z umową.
 14. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 15. Konsument lub Klient na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Klient na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych rzeczy.
 17. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Klient na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy.
 18. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klienta na prawach Konsumenta.

 

§ 8 Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo udzielana Kupującemu.

 

§ 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi oraz Klientowi na prawach konsumenta, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem Towaru.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 10 Rozwiązanie umowy

 

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

§ 11 Odpowiedzialność Administratora

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, w tym za podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  • nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych na Koncie Użytkownika;
  • działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za Towary,
  • brak możliwości dostępu do Sklepu wynikający z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy,
  • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu i oferowanych z jego pośrednictwem usług;
  • zdarzenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  • częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania;
  • czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone;
  • wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika;
  • redagowania bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Sprzedawcy lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego;
  • dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z prowadzeniem Sklepu;
  • ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu świadczonych usług, a także dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta. W ramach tych czynności Administrator nie będzie ingerował w treści i informacje zawarte na Koncie ani ich modyfikował.

 

§ 12 Prawa autorskie

 

 1. Zawartość Sklepu, w tym: treść, design, kształt, konstrukcja, fotografie, opisy, podlega ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być użyta wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Żadna część strony https://health-medica.pl (m.in. teksty, fotografie, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD, nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Operatora, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

 

§ 13 Wymagania sprzętowe

 

 1. Podczas rejestracji i korzystania ze Sklepu wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki cookie. Pliki cookie to informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
 2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 14 Rękojmia dla Klientów

 

Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) w dopuszczalnym przez prawa zakresie.

 

§ 15 Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe.

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego Umowy zawartej z tym Klientem ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Klienta kwoty ceny oraz zapłaconych przez Klienta kosztów za dostarczenie rzeczy. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.
 2. Klient będący konsumentem może, jeśli jest zainteresowany, skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych mogą być rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej lub postępowania arbitrażowego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Jeżeli Konsument nie będzie zainteresowany możliwością skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 16. Dane kontaktowe Sprzedawcy.

We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 

 1. listownie lub osobiście pod następującym adresem: ul. Drewnowska 77 A.3.07, 91-008 Łódź
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@helth-medica.pl
 2. telefonicznie: 48 +48 882 359 182
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu